Fungizone İv 50 Mg 1 Flakon+ampul
Kısıtlamalar
Ayaktan tedavide uzman hekimlerce veya ilaç kullanım raporunabağlı olarak pratisyen hekimler dahil tüm hekimlerce, yatarak tedavideise tüm hekimlerce reçete edilebilir.
İlaç 72 saatten daha uzun süre kullanılacak ise (en geç ilk 72 saatiçinde ) EHU’nun onayının alınması gereken antibiyotikler.Buantibiyotikler için enfeksiyon hastalıkları uzmanının olmadığıhastanelerde pnömoni, bronşektazi, KOAH akut alevlenme ve invazivpulmoner aspergillozis endikasyonları ile ilgili olarak göğüshastalıkları veya iç hastalıkları veya çocuk hastalıkları uzmanhekimlerinin onayı; bu endikasyonlar dışında kalan endikasyonlar içinise enfeksiyon hastalıkları uzmanı olmayan hastanelerde iç hastalıklarıveya çocuk hastalıkları uzmanının onayı yeterlidir.

Hastanın böbrek ve karaciğer fonksiyonları normal ise ilk tercih klasik amfoterisin-B veya fluconazol’dür.

Klasik amfoterisin-B’ye alerjik reaksiyon gösterdiğinin ilaç kullanımraporu ile belgelenmesi yada hastanın karaciğer veya böbrek fonksiyontestlerinin laboratuar verileri ile bozuk olduğunun belgelenmesihalinde raporda belirtilen lipozomal veya lipid kompleks amfoterisin-Bveya kaspofungin veya vorikanazol bedeli ödenir.

Kaspofungin, vorikanazol, lipozomal amfoterisin-B ve lipid kompleksamfoterisin-B’nin parenteral formları yukarıdaki şartları sağlayan ilaçkullanım raporu ve EHU onayı ile mutlak surette yatarak tedavidekullanılabilir. Bu ilaçların oral formları ise yine EHU onayı ileayaktan tedavide de kullanılabilecektir.

Endikasyonlar
Progressif ve yaşamı tehdit eden fungal enfeksiyonlarda, antifungal.

Annelik ve emzirme
Gebelik kategorisi B.

Kontrendikasyon
aşırı duyarlılık.

Etkileşim
antineoplastikler, kortikosteroidler, dijital glikozidleri, flusitozin, imidazol, diğer nefrotoksik ilaçlar.

Yan etkiler
hipotansiyon, taşipne, kardiak arrest, anaflaksi, pulmonerödem, aritmi, ateş, anoreksi, kilo kaybı, bulantı, kusma, diare,dispepsi, karın ağrısı, anemi, enjeksiyon bölgesinde ağrı,tromboflebit, kaşıntı, döküntü, anüri, böbrek yetmezliği.